Regulamin konkursu   na ułożenie wiersza o św. Józefie         

  Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej

 1. Cele konkursu

a) popularyzacja kultu patrona parafii św. Józefa w Wygodzie;

  b) doskonalenie umiejętności literackich;

c) poznanie alternatywnych sposobów rozwijania pasji.

 • Uczestnicy konkursu

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i zostanie przeprowadzony w następujących  kategoriach wiekowych:

–  uczniowie klas 0-III

–  uczniowie klas IV-VI

– uczniowie klas VII-VIII

– młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

 • Założenia organizacyjne
 • każdy Uczestnik może dostarczyć na konkurs tylko jeden wiersz, który opowiada                            o św. Józefie i Jego szczególnej roli w dziele zbawienia;

       b) utwór może być napisany na komputerze lub odręcznie, z zaznaczeniem, że pismo  musi być wyraźne i czytelne;

       c) wiersze muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi;

       d) utwory należy podpisać (imię, nazwisko, klasa i szkoła) i dostarczyć do zakrystii                        lub do katechetów w szkołach w terminie nieprzekraczalnym do 5 marca 2024 r.

Do pracy należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stoliku pod chórem w kościele i u katechetów);

 • Przebieg konkursu:
 • ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora;
 • decyzje komisji są ostateczne;
 • kryteria oceniania prac:
  • zgodność pracy z tematem;
  • poprawność językowa;
  • zachowanie formy wypowiedzi;
  • oryginalność/innowacyjność.
 • Nagrody
 • organizator przyzna nagrody i dyplomy  w każdej kategorii wiekowej autorom trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia;

    b) uroczyste rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 17 marca 2024 r.                              w połączeniu z nabożeństwem i montażem słowno-muzycznym ku czci św. Józefa                             w ramach uroczystości odpustowych w kościele parafialnym w Wygodzie;

      c) prace nie podlegają zwrotowi;

      d) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody                         na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do katechetów.               

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin konkursu plastycznego

na namalowanie ilustracji lub obrazu nt.                                                                  „Święty Józef na kartach Ewangelii”

Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej

1 . Cele konkursu:

 1. popularyzacja kultu patrona parafii św. Józefa w Wygodzie;
 2. pobudzanie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs kierowany jest do dzieci szkół podstawowych i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

–  uczniowie klas 0-IV

–   uczniowie klas V-VIII

4. Temat pracy konkursowej

Wykonanie pacy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, na temat:                                        „Święty Józef na kartach Ewangelii”.                                                                                                                               Proponowane fragmenty biblijne, w których mowa o św. Józefie: Mt 1,18-25; Mt 2,13-15;   Mt 2, 19-23; Łk 2,8-20; Łk 2, 22-38; Łk 2, 41-50 .

5.  Założenia organizacyjne:

 1. każdy uczestnik może dostarczyć  tylko jedną pracę  – ilustrację lub obraz na temat: „Święty Józef na kartach Ewangelii”;
 2. prace dostarczamy do zakrystii lub do katechetów w szkołach;
 3. każda praca powinna być podpisana na odwrocie następującymi danymi:                                   imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, nazwa szkoły;
 4. prace plastyczne dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika                   i dotyczyć tematu konkursu;
 5. do pracy należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stoliku pod chórem w kościele i u katechetów);
 6. termin składania  prac upływa 5 marca 2024 r.

6. Przebieg  konkursu:

 1. ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora;
 2. decyzje komisji są nieodwołalne;
 3. kryteria oceniania prac plastycznych:

· zgodność z zasadami konkursu;

· pomysłowość;

· oryginalność ujęcia tematu;

· estetyka wykonania.

7.  Nagrody

 1. organizator przyzna nagrody i dyplomy w każdej kategorii wiekowej autorom trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia;
 2. uroczyste rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 17 marca 2024 r.                              w połączeniu z nabożeństwem i montażem słowno-muzycznym ku czci św. Józefa w ramach uroczystości odpustowych w kościele parafialnym w Wygodzie;
 3.     udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu;
 4. prace nie podlegają zwrotowi;
 5. organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie pokonkursowej.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do katechetów.                                               

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia   KONKURSU NA UŁOŻENIE WIERSZA O ŚW. JÓZEFIE / KONKURSU NA NAMALOWANIE ILUSTRACJI LUB OBRAZU nt. ŚW. JÓZEF NA KARTACH EWANGELII (proszę zakreślić właściwą sobie nazwę konkursu), organizowanego przez parafię św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.

…………………………………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas rozstrzygnięcia KONKURSU NA UŁOŻENIE WIERSZA O ŚW. JÓZEFIE / KONKURSU NA NAMALOWANIE ILUSTRACJI LUB OBRAZU nt. ŚW. JÓZEF NA KARTACH EWANGELII (proszę zakreślić właściwą sobie nazwę konkursu), organizowanego przez parafię św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na wystawie pokonkursowej, stronie internetowej parafii oraz profilu Facebook zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach promocji przedsięwzięcia.

…………………………………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego